NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenie z zakresu podologii w WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr RPMA.10.03.04-14-6530/16 na realizację projektu pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego. Cel szczegółowy projektu: Wsparcie 290 osób dorosłych z woj. mazowieckiego w uczeniu się przez całe życiu przez nabywanie i/ lub podwyższenie kompetencji zawodowych podczas uczestnictwa w szkoleniach z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii i wizażu.

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 99,5 pkt.

Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego będzie realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.  w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wartość projektu 848 937,50 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób dorosłych z województwa mazowieckiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii i wizażu.

Grupa docelowa:

290 osób [276 kobiet i 14 mężczyzn] w wieku powyżej 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia, które w przypadku osób fizycznych, uczą się lub pracują i zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 11:52:52
Komentarze

Nauka języków w Warszawie
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
boks.gif
boks.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SWPS_220_uni.jpg
nowe_media_220x300.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura WSZOP
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 4
 
Polityka Prywatności