Warszawa - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
Przejdź do: newsy Warszawa
22-24.01.2019

XXI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Podatek VAT, CIT i PIT

Akademia Biznesu MDDP zaprasza na Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Podatek VAT, CIT i PIT, która odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2019 roku w Warszawie.

Program konferencji*

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług 2019 – aktualne problemy oraz planowane zmiany

9:00 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Radosław Żuk

1. Zmiany VAT 2019 r.:
a) rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów, voucherów (definicja bonu, bon jednego przeznaczenia, bon różnego przeznaczenia, kiedy obrót bonami traktowany jest na równi z dostawą towarów oraz świadczeniem usług, nieodpłatne przekazanie bonów w 2019 r.),
b) nowelizacja przepisów w przedmiocie opodatkowania nieruchomości – nowa definicja pierwszego zasiedlenia (oddanie nieruchomości do używania na własne potrzeby, nakłady na ulepszenie budynku i budowli),
c) przedłużenie obowiązywania podwyższonych stawek podatkowych,
d) nowa matryca stawek podatkowych,
e) zmiana stawek oraz przepisy przejściowe
f) Wiążąca Informacja Stawkowa – ochrona podatnika,
g) zmiany dotyczące fakturowania i ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących (kasy online, Centralne Repozytorium KAS, NIP na paragonie),
h) zmiany dotyczące podzielonej płatności (obowiązkowy split payment),
i) zmiany JPK, likwidacja deklaracji VAT.

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:30 – Radosław Żuk

2. Podzielona płatność:
a) na czym faktycznie polega dobrowolność mechanizmu podzielonej płatności?,
b) umowy zawarte przed 1 lipca 2018 r. a możliwość dokonania split payment,
c) kontrakty w walucie obcej a podzielona płatność,
d) czy umowa może wyeliminować podzieloną płatność?,
e) podzielona płatność w przypadku faktoringu,
f) rabaty, bonusy, korekty oraz pomyłki a podzielona płatność,
g) zwroty VAT a podzielona płatność,
h) co zyskuje nabywca stosujący podzieloną płatność?.

3. Pojęcie „należytej staranności” na gruncie VAT:
a) należyta staranność a wytyczne MF,
b) należyta staranność w orzecznictwie TSUE,
c) podstawowe reguły związane z dochowaniem należytej staranności,
d) split payment a zasady należytej staranności,
e) świadomy a nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej,
f) konsekwencje na gruncie VAT niedochowania należytej staranności,
g) możliwość kwestionowania odliczenia VAT w przypadku braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT.

13:30 – 14:00 – lunch
14:00 – 16:00 – Krzysztof Woźniak

4. Zasady opodatkowania odwrotnego obciążenia, importu usług oraz WNT po ostatnich zmianach przepisów:
a) załącznik nr 11 oraz nr 14 do ustawy o VAT – transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem
b) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku towarów opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia,
c) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia (w tym usługi nabyte od podatników rozliczających się metodą kasową),
d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WN
e) wystawienie faktury przez podmiot zagraniczny a rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku importu usług oraz WNT,
f) odliczenie VAT po nowelizacji przepisów w przypadku odwrotnego obciążenia, importu usług oraz WNT,
g) możliwość odliczenia VAT w sposób neutralny w oparciu o prawo unijne,
h) posiadanie faktury a możliwość odliczenia VAT w przypadku odwrotnego obciążenia, importu usług oraz WNT.

5. Rozliczanie transakcji towarowych międzynarodowych w praktyce:
a) wewnątrzwspólnotowy obrót towarami – warunki stosowania stawki 0% przy WDT, dokumentowanie transakcji, kursy przeliczeniowe walut obcych,
b) eksport towarów – warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów, zaliczki, dokumentowanie transakcji,
c) transakcje łańcuchowe – rola warunków dostawy, pojęcie organizatora transportu, określenie miejsca dostawy, trójstronne transakcje uproszczone, minimalizacja ryzyka podatkowego.

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług w 2018 i 2019 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Małgorzata Breda

1. Fakturowanie, refakturowanie i korekty – najczęstsze problemy:
a) rozliczanie rabatów (bezpośrednich i pośrednich) oraz skont
b korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
c) anulowanie faktury,
f) korygowanie transakcji międzynarodowych – import usług, WNT, WDT, eksport towarów (korekty in plus i in minus),
e) zasady wystawiania i prawidłowego rozliczenia refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia podatku naliczonego.

2. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) określenie momentu dostawy towarów (m.in. reguły INVOTERMS),
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat, zadatków oraz kaucji,
d) usługi oraz dostawy ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przykłady usług i dostaw o charakterze ciągłym.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Anna Karczewska

3. Najważniejsze zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzone w 2018 r.:
a) dwa źródła przychodów tzw. zyski kapitałowe oraz inne źródła przychodów,
b) limity KUP w zakresie wydatków związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych,
c) zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji,
d) podatek od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania,
e) brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku,
f) zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych,
g) Inne zmiany w zakresie ograniczenia możliwości rozpoznania wydatków w kosztach podatkowych,
h) omówienie interpretacji oraz orzecznictwa sądowego w powyższym zakresie,
i) problemy praktyczne związane z rozliczaniem podatku dochodowego.

12:30 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:15 – Anna Karczewska

4. Rewolucyjne zmiany w zakresie poboru podatku u źródła obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) nowy model rozliczania podatku u źródła,
b) definicja „Beneficial owner” obowiązująca od 2019 r.,
c) kiedy i w jakiej wysokości należy wpłacić podatek,
d) opinia o stosowaniu zwolnienia z płatności podatku,
e) zwrot pobranego podatku na rzecz podatnika/płatnika,
f) problemy praktyczne związane z rozliczaniem podatku u źródła.

14:15 – 14:30 – przerwa kawowa
14:30 – 16:00 – Anna Karczewska

5. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych na gruncie CIT:
a) zasady kwalifikacji działań marketingowych do kosztów podatkowych,
b) prezenty dla kontrahentów,
c) konsumpcja z kontrahentami,
d) imprezy oraz szkolenia/konferencje,
e) sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów,
f) udział w targach/organizacja stanowisk wystawowych,
g) sprzedaż premiowa, premie pieniężne i rabaty, konkursy dla kontrahentów i pracowników, sponsoring.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa do Teatru 6. piętro na spektakl „Ożenek” »

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 i 2019 roku aktualne problemy oraz planowane zmiany

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Paweł Wójciak

1. Planowana nowelizacja CIT w 2019 r.:
a) preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX) – zakres przedmiotowy, podmiotowy oraz podstawowe zasady preferencji podatkowej,
b) korzyści podatkowe związane z własnym finansowaniem spółek,
c) szczególne rozwiązania odnoszące się do nabywania pakietów wierzytelności,
d) określeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał,
e) umożliwienie posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji,
f) opodatkowanie wirtualnych walut,
g) ulga na złe długi w podatku dochodowym.
i) ograniczenie obowiązków o charakterze informacyjnych w CIT – m.in. w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych,
j) wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została zrealizowana na niezgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych rachunek bankowy,
k) zmiana zakresu ustalenia podstawy opodatkowaniu w podatku od nieruchomości komercyjnych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:00 – Paweł Wójciak

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu poza terytorium RP (tzw. exit tax):
a) zgodność polskich przepisów z prawem unijnym,
b) pojęcie „niezrealizowanych zysków”,
c) regulacje przejściowe w zakresie exit tax,
d) exit tax a zasady unikania podwójnego opodatkowania,
e) zdarzenia powodujące powstanie obowiązku zapłaty exit tax,
f) stawki exit tax,
g) termin zapłaty exit tax.

3. Nowe zasady rozliczania pojazdów samochodowych:
a) termin wejścia w życie przepisów,
b) umowy najmu oraz leasingu zawarte przez 1 stycznia 2019 r. a stosowanie znowelizowanej regulacji,
c) ograniczenia w kosztach dotyczące amortyzacji,
d) możliwość rozliczania kosztów pojazdów samochodowych w 100%.

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 13:45 – Barbara Filemonowicz

4. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej:
a) nowelizacja przepisów regulujących interpretacje indywidualne,
b) zmiany w zakresie generalnej klauzuli unikania opodatkowania,
c) możliwość cofnięcia skutków unikania opodatkowania,
d) dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
e) obowiązek raportowania schematów podatkowych.

13:45 – 14:15 – lunch
14:15 – 15:45 – Marcin Pacyna

5. Ceny transferowe w praktyce organów podatkowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
c) wybór metody kalkulacji ceny,
d) zasady dokonywania benchmarkingu,
e) tryb i zasady uzyskiwania APA,
f) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

6. Najnowsze orzecznictwo oraz aktualna praktyka organów podatkowych w zakresie rozliczania przychodów i kosztów:
a) moment wykonania usługi w ujęciu CIT,
b) wystawienie faktury a powstanie przychodu,
c) opodatkowanie zaliczek,
d) przychody z tytułu refakturowania,
e) korygowanie przychodów,
f) moment rozliczenia kosztów pośrednich,
g) korygowanie kosztów,
h) wierzytelności, jako kosztów uzyskania przychodów.

*w związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych program może ulec zmianie


data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 11:20:10
Komentarze

Nauka języków w Warszawie
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
boks.gif
boks.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SWPS_220_uni.jpg
nowe_media_220x300.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura WSZOP
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 4
 
Polityka Prywatności