Warszawa - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
Przejdź do: newsy Warszawa
2018-01-31

Akademia Biznesu MDDP zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej podatków

XVIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Istotne zmiany w podatkach w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych CIT i PIT odbędzie się w dniach 31.01-2.02.2018 w Centrum Konferencyjnym ADN przy al. Jana Pawła II 25 w Warszawie.

Program konferencji*

DZIEŃ I

Podatek od towarów i usług w 2018 roku

9:00 - 10:00 - przerwa powitalna
10:00 - 11:30 - Radosław Żuk

I. Najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, NSA oraz WSA w zakresie podatku VAT, w tym w szczególności w zakresie

1. Możliwości odliczenia VAT w przypadku faktur wystawionych przez podatników nieposiadających statusu czynnego podatnika VAT.

2. Opodatkowania leasingu finansowego oraz operacyjnego.

3. Odliczenia VAT w przypadku importu usług.

4. Nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników.

5. Odliczenia VAT od pojazdów samochodowych.

11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
11:45 - 13:30 - Radosław Żuk

II. Split payment w Polsce oraz w innych krajach UE jako narzędzie uszczelniające system podatku VAT

1. Split payment a Dyrektywa VAT.

2. Dobrowolność stosowania split payment.

3. Zasady otwierania i prowadzenia rachunku VAT (opłaty, prowizje od przelewów, oprocentowanie rachunku).

4. Jak wypełnić "komunikat przelewu", skutki błędów w przelewach.

5. Zastosowanie podzielonej płatności do części.

6. Zaliczki a split payment.

7. Podzielona płatność w przypadku faktur korygujących.

8. Skutki pomyłek przy wpłatach z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (błędy w przelewie, wpłata na rzecz innego podmiotu niż dostawca wskazany w fakturze).

9. Formy regulowania płatności (przelew, gotówka, płatność kartą, kompensata, barter).

10. Zapłata podatku VAT do urzędu.

11. Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów a rachunek VAT.

12. Uwolnienie środków z rachunku VAT (procedura, termin).

13. Zalety stosowania podzielonej płatności dla nabywcy.

13:30 - 14:00 - lunch
14:00 - 15:00 - Aneta Pożarowska

III. Zmiany w Ordynacji podatkowej i innych aktach prawnych mające na celu ograniczenie wyłudzeń w zakresie podatku VAT

1. Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku VAT.

2. Centralny Rejestr Danych Podatkowych administrowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Podatkowe skutki zapłaty należności na rachunek bankowy niezgłoszony organom podatkowym i nieujawniony na stronie BIP Ministra Finansów.

4. Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Konstytucja biznesu) i jej wpływ na podatek VAT - m.in. skrócenie ze 150 do 120 dni braku płatności warunkujących zastosowanie ulgi na złe długi.

5. System teleinformatyczny izby rozliczeniowej STIR i związane z tym obostrzenia dla przedsiębiorców.

6. Wyłączenia w zakresie stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej, zawodowej i bankowej.

7. Pozostałe zmiany w Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku VAT.

15:00 - 15:15 - przerwa kawowa
15:15 - 16:30 - Aneta Pożarowska

IV. Zasady odliczenia podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia po nowelizacji przepisów w 2017 r. - ocena zgodności przepisów z prawem wspólnotowym

1. Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.

2. Nieprawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego a odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.

3. Stosowanie znowelizowanych przepisów w przypadku korekt błędnie wykazanych kwot podatku w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.

4. Znowelizowane przepisy a zasada neutralności podatku VAT - orzecznictwo sądowe.

V. Kasy fiskalne on-line i JPK_VAT

1. Zmiana zasad wystawiania faktur VAT w przypadku gdy transakcja została uprzednio udokumentowana paragonem fiskalnym.

2. Kasy fiskalne on-line - kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych.

3. Kasy fiskalne on-line na dziś ważne okresy przejściowe, m.in. do kiedy będą mogły być używane kasy starego typu, które grupy podatników zostaną najwcześniej objęte obowiązkiem stosowania kas on-line.

4. JPK_Paragon - jakie będą zasady raportowania transakcji z nie podatnikami i czy da się to zrobić zanim wdroży się kasy on-line?

5. Mikroprzedsiębiorcy jako jednostki zobowiązane do przesyłania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

6. Nowe schematy JPK_VAT.

7. Czy JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT?

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa do Och Teatr na spektakl "Truciciel"»

DZIEŃ II

Podatek VAT, CIT i CT w 2018 roku

8:30 - 9:00 - przerwa powitalna
9:00 - 10:30 - Małgorzata Breda

I. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania na tle obecnej praktyki organów podatkowych

1. Obowiązek podatkowy w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw autorskich.

2. Rozliczenie VAT w przypadku usług potwierdzanych protokołami oraz raportami.

3. Opodatkowanie dostaw o charakterze ciągłym.

4. Obowiązek podatkowy w przypadku importu usług.

5. Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

6. Wystawianie faktur przed dokonaniem czynności.

7. Dokumentowanie zaliczek.

8. Stosowanie poprawnego kursu waluty obcej w przypadku transakcji krajowych oraz zagranicznych.

10:30 - 10:45 - przerwa kawowa
10:45 - 13:30 - Małgorzata Breda

II. Opodatkowanie świadczeń kompleksowych

1. Sprzedaż towarów jako pakietu.

2. Świadczenia kompleksowe w przypadku refakturowania usług ubezpieczeniowych (najem, leasing itp.).

3. Refakturowanie mediów a rozliczenie usług najmu.

4. Usługi konferencyjne jako świadczenie kompleksowe.

5. Pakiety hotelarskie.

6. Świadczenia kompleksowe w przypadku czynności finansowych.

7. Sprzedaż bonów oraz voucherów a zmiany w prawie unijnym.

12:00 - 12:30 - lunch
12:30 - 14:00 - Jarosław F.Mika

III. Ceny transferowe z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017

1. Transakcje z podmiotami powiązanymi - podstawowe pojęcia, zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych. Ryzyka podatkowe i karno - skarbowe związane z brakiem dokumentacji.

2. Rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych od 2017 r.

14:00 - 14:15 - przerwa kawowa
14:15 - 15:45 - Mateusz Cedro

IV. Wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych na 2017 r.

1. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Obowiązek wykazywania tzw. przyczyn ekonomicznych.

3. Nowe zasady opodatkowania aportów.

4. Wprowadzenie nowej 15% stawki podatku CIT.

5. Limit transakcji gotówkowych w obrocie gospodarczym.

V. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r.

1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych - zmiana od stycznia 2017 r.

2. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych - przełomowe zmiany w CIT na 2018 rok

8:30 - 9:00 - przerwa powitalna
9:00 - 10:30 - Grzegorz Niebudek

I. Zmiany w CIT w 2018 r.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła dochodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

2. Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczania odsetek (kosztów od finansowania dłużnego).

3. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC).

4. Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.

5. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcia "nabycia" WNiP.

6. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.

7. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do KUP odpisów amortyzacyjnych w podatku PIT na przypadki otrzymania środków trwałych oraz WNiP tytułem darmym.

8. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.

9. Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych.

10:30 - 10:45 - przerwa kawowa
10:45 - 12:15 - Grzegorz Niebudek

II. Zmiany w CIT w 2018 r. c.d.

1. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.

2. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000,00 PLN warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5 % i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 % powyżej tej kwoty przychodu.

3. Wyłączenie ze źródła "kapitały pieniężne" przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, które to instrumenty lub prawa zostały nabyte jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze i zaliczenie ich do tego źródła, do którego zaliczone są przychody z takich nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze.

4. Podwyższenie do 10.000 PLN limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do KUP.

5. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1.000,00 PLN.

6. Wyłączenie ze stosowania przepisów o cenach transferowych i obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za podmioty powiązane jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub JST.

7. Doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych.

8. Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku.

9. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

12:15 - 13:00 - lunch
13:00 - 14:30 - Marcin Zarzycki

III. Projekt z dnia 27 września 2017 r

1. Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro (art. 5a pkt 20 updof).

2. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.

3. Zmiana terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

4. Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu z tytułu zaliczek na poczet sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

5. Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

6. Zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę w środku trwałym.

7. Zniesienie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika oraz małoletnich dzieci.

8. Brak obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji lub innych zdarzeń objętych decyzją w sprawie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych.

9. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej wierzytelności,.

10. Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek.

11. Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej.

12. Likwidacja odrębnego obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o publicznym udostępnieniu informacji dotyczącej otrzymanych darowizn.

13. Wprowadzenie obowiązku wydania interpretacji ogólnej z urzędu.

14. Obowiązek zapewnienia braku uciążliwości wezwania.

14:30 - 14:45 - przerwa kawowa
14:45 - 16:15 - Marcin Zarzycki

IV. Projekt z dnia 20 września 2017 r.

1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków, których płatność na rzecz czynnego podatnika VAT została dokonana na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.

2. Odpowiedzialność solidarna nabywca za zapłatę podatku należnego VAT w sytuacji, gdy zapłata należności została dokonana na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie podatników VAT czynnych.

3. Wykaz podatników VAT czynnych, wraz z numerami rachunków bankowych.

V. Projekt z dnia 9 maja 2017 r.

1. Zmiany w zakresie ulgi badawczo - rozwojowej.

VI. Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r.

1. Publikacja informacji ze składanych przez podatników zeznań podatkowych / zniesienie tajemnicy skarbowej (dotyczy podatników o najwyższych przychodach oraz PGK).

*w związku z planowaną nowelizacją ustaw program może ulec zmianie

Więcej informacji na stronie


data ostatniej modyfikacji: 2017-11-28 12:10:02
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
Archibald-220_1.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
Instytut_Austriacki_220.jpg
boks.gif
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
boks_220_pl.gif
SWPS_220_uni.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności